Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego

Konkurs PTJK na najlepszą pracę doktorską

Procedura zgłaszania prac konkursowych:

Osoba rekomendująca wysyła do Przewdoniczącej Rady Naukowej PTJK

Kandydat wysyła do osoby rekomendującej w formie załączników pdf

Przyznanie przez Radę Naukową Nagrody za Najlepszą Pracę Doktorska z Językoznawstwa Kognitywnego kwalifikuje nagrodzoną pracę jako wybitną monografię naukową w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r.

Dotychczasowi laureaci konkursu:

Nagrodą PTJK za najlepszą pracę doktorską z zakresu językoznawstwa kognitywnego w roku 2016 została uhonorowana dr Joanna Popowicz za rozprawę pt. ‘Radość’ we współczesnym języku hiszpańskim i polskim. Kognitywna analiza semantyczna wybranych leksemów, która powstała w Instytucie Filologii Romańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Opiekę promotorską nad rozprawą dr Joanna Popowicz sprawowała Prof. UWr. dr hab. Agnieszka Libura i dr Zuzanna Bułat-Silva z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nagrodę za najlepszą pracę z językoznawstwa kognitywnego w roku 2015 otrzymała Pani Dr Joanna Marhula za rozprawę napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Górskiej w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego zatytułowaną Metaphors in Spoken Discourse. Towards Characterization of Tuning Devices in Radio Talk. A Case Study of BBC Radio 4 “Woman’s Hour” (Metafora w dyskursie mówionym. Charakterystyka wyrażeń modulujących w edycjach radiowych BBC Radio4 „Woman’s Hour”).

Laureatem Konkursu, zdobywcą Nagrody PTJK w roku 2014 został Pan Doktor Daniel Karczewski. Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi!

Dokumenty do pobrania: